Podmínky používaní

NÁSLEDUJE POPIS PODMÍNEK, ZA KTERÝCH VÁM LEXYL TRAVEL TECHNOLOGIES, LLC NABÍZÍ PŘÍSTUP K NAŠIM SLUŽBÁM.

Vítá vás uživatelská dohoda (dále jen dohoda nebo uživatelská dohoda) společnosti Lexyl Travel Technologies, LLC. Tato dohoda popisuje obchodní podmínky platné pro vaše využívání našich služeb na doméně a subdoméně společnosti Meetings.com. Pokud nesouhlasíte s obchodními podmínkami uvedenými v této dohodě, nevyužívejte našich služeb, ani neusilujte o přístup k nim.

Než se stanete členem Meetings.com, máte povinnost si přečíst, vyjádřit svůj souhlas a přijmout všechny obchodní podmínky obsažené v této uživatelské dohodě a zásadách ochrany soukromí, které zahrnují obchodní podmínky výslovně vyjádřené níže a začleněné pomocí odkazů.

Společnost může tuto dohodu kdykoli upravit tak, že upravené podmínky zveřejní na tomto webu. Pokud není níže uvedeno jinak, začnou všechny upravené podmínky automaticky platit 30 dní po svém prvním zveřejnění na webu. Tato dohoda vstupuje v platnost přijetím při registraci nových uživatelů.

1. Způsobilost pro členství.

Naše služby jsou dostupné a použitelné pouze pro osoby, které mohou vstupovat do právně závazných smluvních vztahů podle platných zákonů. Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, naše služby nejsou dostupné dětem (osobám mladším 21 let) ani členům Meetings.com, jejichž členství bylo pozastaveno dočasně či na dobu neurčitou. Pokud jste osoba mladší 21 let, nemůžete tuto službu využívat. Pokud nesplňujete podmínky, nepoužívejte prosím náš web. Kromě toho nesmíte svůj účet u Meetings.com (včetně zpětné vazby) a uživatelské ID nikdy převést ani prodat jiné straně. Pokud se registrujete jako obchodní subjekt (tj. cestovní agentura, velkoobchodník, koordinátor skupiny, hotel nebo jiný dodavatel služeb cestovního ruchu), prohlašujete, že máte právo zavázat tento subjekt touto dohodou. Účet obchodních subjektů využívajících tuto službu pro získávání cenových nabídek bez toho, aby kontaktovali prodejce online, bude pozastaven nebo zrušen. Pokud reagujete jménem hotelu, musíte být jeho zaměstnancem na plný úvazek nebo jeho majitelem s oprávněním k přístupu do hotelového rezervačního systému.

2. Poplatky a služby

Připojení se a zveřejňování poptávek skupin nebo dlouhodobých pobytů na Meetings.com je pro jednotlivce, zprostředkovatele služeb cestovního ruchu, koordinátory skupin a velkoobchodníky zdarma. Hotely mají možnost se za poplatek zapojit do našeho programu preferovaného členství. Hotel nebo dodavatel služeb cestovního ruchu je povinen platit 10 % provizi společnosti Meetings.com za zakázky realizované ze základního bezplatného podávání nabídek. Hotely zapojené do našeho programu preferovaného členství se kvalifikují k úhradě 7% provize ze zprostředkování za zakázky realizované ze základního bezplatného podávání nabídek. Hotely se mohou rozhodnout zvýšit provizi ze zprostředkování hrazenou společnosti Meetings.com za každou poptávku nabízenou na naší platformě; platí však, že provize ze zprostředkování nebudou nikdy nižší než zde uvedené. Hotel odpovídá za dokumentaci rezervací všech skupin a dlouhodobých pobytů. Pokud hotel nebude dokumentovat realizované pokoje z důvodu neúplných, ztracených či ukradených záznamů, z důvodu technické poruchy nebo z jakéhokoliv jiného z důvodu, potom zaplatí 10 % provizi za všechny poptávané pokoje tak, jak jsou uvedeny v online poptávce klienta. Hotel zodpovídá za úhradu naší provize ze zprostředkování za realizované zakázky pocházející z naší platformy bez ohledu na to, zda rezervace byla provedena prostřednictvím třetí strany.

3. Meetings.com je místem konání.

Meetings.com není dražitelem. Stránky fungují jako místo umožňující hotelu nebo dodavateli cestovních služeb prodávat pokoje nebo služby za jakoukoli zveřejněnou cenu. Společnost není zapojena do vlastní transakce mezi kupujícími a dodavateli. V důsledku toho nemá žádnou kontrolu nad kvalitou, bezpečností nebo legálností inzerovaných položek, pravdivostí nebo přesností uvedených informací, či schopností dodavatelů položky prodávat a schopností kupujících za položky zaplatit. Společnost nemůže zajistit, že kupující nebo dodavatel opravdu uskuteční transakci. Jakožto online místo konání, Meetings.com umožňuje hotelům nebo dodavatelům služeb cestovního ruchu uzavírat smlouvy na prodej pokojů nebo služeb prostřednictvím elektronických smluv nebo elektronických formulářů a elektronických služeb poskytovaných společností HelloSign, Inc. na základě podmínek použití společností HelloSign, Inc. a Meetings.com. Meetings.com však nemá kontrolu nad podmínkami ani obsahem žádné elektronické smlouvy a neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nedává právní poradu ohledně vhodnosti uzavření kterékoli smlouvy, ani ohledně obsahu, formy, zákonnosti, platnosti, uzavření nebo vymahatelnosti kterékoli smlouvy uzavřené mezi hotelem nebo dodavatelem služeb cestovního ruchu a koncovým uživatelem. Hotel nebo dodavatel služeb cestovního ruchu a koncový uživatel zodpovídají za to, že jakákoli smlouva mezi nimi a koncovým uživatelem je vhodná, platná, zákonná a vymahatelná a oběma se doporučuje vyhledat poradu profesionálního právníka v příslušné jurisdikci před tím, než uzavřou nebo připraví smlouvu. Hotel nebo dodavatel služeb cestovního ruchu souhlasí s tím, že Meetings.com zprostí odpovědnosti a odškodní v souvislosti se všemi požadavky, nároky, škodami a náklady, včetně přiměřených poplatků za právní služby, vyplývajících z jakéhokoli sporu vzniklého z použití libovolné elektronické smlouvy uzavřené za použití online služeb Meetings.com. Hotel nebo dodavatel služeb cestovního ruchu dále souhlasí s tím, že Meetings.com zprostí odpovědnosti za jakékoli následné škody bez ohledu na způsob jejich vzniku, které plynou z přípravy, uzavření nebo plnění či neplnění libovolné elektronické dohody uzavřené za použití služeb Meetings.com.

Ověření identity. Společnost využívá řadu metod k ověření správnosti informací, které jí uživatelé poskytnou při registraci na jejím webu. Protože je však obtížné ověřit totožnost uživatelů na internetu, Meetings.com není schopen ověřit a neověřuje totožnost uvedenou každým jednotlivým uživatelem. Měli byste komunikovat přímo s hotelem nebo cestovní kanceláří pomocí nástrojů dostupných na tomto webu.

Zproštění. Protože společnost je místem konání, pak v případě, že máte spor s jedním nebo více uživateli, tímto zprošťujete Meetings.com (a naše vedoucí pracovníky, ředitele, zástupce, pobočky, společné podniky a zaměstnance) všech nároků, požadavků a náhrad škod (skutečných i následných) jakéhokoli druhu a povahy, známých i neznámých, tušených i netušených, zveřejněných i nezveřejněných, vznikajících na základě těchto sporů nebo v jakékoli souvislosti s nimi. Pokud jste rezidenty státu Kalifornie, vzdáváte se článku 1542 občanského zákoníku státu Kalifornie, v němž se uvádí: „Všeobecné osvobození se netýká nároků, které věřitel nezná nebo neví, že existují v jeho prospěch v čase zproštění, které, pokud by o nich věděl, by musely zásadně ovlivnit jeho dohodu s dlužníkem.“

Kontrola informací. Společnost nekontroluje informace, které poskytnou jiní uživatelé a které jsou k dispozici prostřednictvím jejího systému. Informace jiných uživatelů můžete pokládat za urážlivé, škodlivé, nepřesné nebo klamavé. Při používání webu buďte opatrní, používejte zdravý rozum a postupy bezpečného obchodování. Nezapomínejte na riziko jednání s nezletilými osobami nebo osobami, které konají pod falešnou záminkou. Kromě toho mohou existovat i rizika při mezinárodním obchodování a obchodování s cizími státními příslušníky. Používáním těchto stránek souhlasíte s přijetím těchto rizik a Meetings.com nezodpovídá za úkony nebo opomenutí ze strany uživatelů tohoto webu.

4. Podávání nabídek.

Jako hotel nebo dodavatel služeb cestovního ruchu máte povinnost uskutečnit transakci s koordinátorem skupiny, zprostředkovatelem služeb cestovního ruchu, velkoobchodníkem nebo s rezervující stranou, kterou zastupují:

Podáním nabídky na skupinovou rezervaci souhlasíte, že budete dodržovat podmínky prodeje zahrnuté v popisu skupiny, pokud tyto podmínky prodeje neporušují tuto smlouvu nebo nejsou nezákonné. Nabídky nelze odvolat, kromě mimořádných okolností, jako například pokud koordinátor skupiny, zprostředkovatel služeb cestovního ruchu, velkoobchodník nebo rezervující strana zásadně změní popis skupiny poté, co podáte svoji nabídku, jde o jasnou typografickou chybu nebo si nemůžete ověřit totožnost hotelu, dodavatele služeb cestovního ruchu, zprostředkovatele služeb cestovního ruchu, velkoobchodníka, koordinátorů skupin nebo rezervujících stran. Hotel odpovídá za dokumentaci rezervací všech skupin. Pokud hotel nebude dokumentovat realizované pokoje z důvodu neúplných, ztracených či ukradených záznamů nebo z důvodu technické poruchy, potom zaplatí 10 % provizi za všechny poptávané pokoje tak, jak jsou uvedeny v online poptávce klienta.

Dravé prodejní praktiky jsou přísně zakázané. Mezi dravé prodejní praktiky patří nabízení speciálních akcí, slev nebo pokynů pro klienty ve snaze podnítit je k dohodě mimo systém.

Meetings.com by měla vždy obdržet nejnižší ceny skupinových rezervací pro daný hotel. Meetings.com bude pravidelně vykonávat kontroly cen skupinových rezervací jménem svých koordinátorů skupin. Pokud se smluvní cena skupinové rezervace stane z jakéhokoli důvodu nekonkurenceschopnou, musí hotel upravit smluvní cenu skupinové rezervace tak, aby byla v souladu s dalšími zlevněnými skupinovými cenami a akčními cenami pro individuální cestovatele platnými během nasmlouvaných dnů pobytu skupiny v nasmlouvaném hotelu.

V případě změny majitele hotelu je potřebné předložit důkaz o bankrotu předchozího majitele, aby bylo možné novému majiteli odpustit minulé splatné provize.

5. Zveřejňování poptávek.

Popis poptávky. Když zveřejníte skupinovou poptávku pro podání nabídek, musíte být z právního hlediska oprávněni zastupovat rezervující stranu, kterou uvádíte na webu. Karta IATA je důležitým identifikačním dokladem toho, že jste kompetentním zástupcem; použít lze také smlouvu uzavřenou s rezervující stranou. Musíte popsat svoji skupinu a všechny podmínky prodeje na stránce pro rezervaci skupiny, která se nachází na webu. Vaše zveřejňované poptávky mohou obsahovat pouze slovní popisy a další obsah, který je důležitý pro naplnění potřeb dané skupiny.

Podvody. Aniž dojde k omezení jakýchkoli dalších nápravných prostředků, Meetings.com může pozastavit nebo zrušit váš účet, pokud má podezření (na základě přesvědčení, přešetření dohody, pojištění nebo svěřeného majetku, nebo jiným způsobem), že jste se angažovali v podvodné činnosti v souvislosti s webem.

Manipulace. Žádný zprostředkovatel služeb cestovního ruchu, koordinátor skupiny, jednotlivec, velkoobchodník, dodavatel služeb cestovního ruchu ani hotel nesmí manipulovat s cenou žádné položky, ani nemůže zasahovat do zveřejněných poptávek nebo transakcí jiných uživatelů.

6. Vaše informace.

Definice. „Vaše informace“ se definují jako jakékoli informace, které poskytnete nám nebo jiným uživatelům během registrace, podávání nabídek nebo poptávek v kterékoli části určené pro veřejné zprávy nebo prostřednictvím jakékoli e-mailové funkce. Za své informace nesete výhradní odpovědnost vy a my fungujeme jako pasivní kanál pro online šíření a publikování vašich informací.

Zakázané činnosti. Vaše informace (nebo zveřejněné informace jakékoli skupiny) a vaše činnosti na webu nesmí: (a) být nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící; (b) být podvodné či porušovat autorská nebo patentová práva nebo ochrannou známku, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva nebo práva na propagaci nebo ochranu soukromí; (c) porušovat žádné zákony, nařízení, předpisy nebo směrnice (včetně těch, které se vztahují na kontrolu exportu, ochranu spotřebitele, nekalou hospodářskou soutěž, boj proti diskriminaci nebo klamavou reklamu); (d) být hanlivé, obchodně urážlivé, nezákonně výhružné nebo obtěžující; (e) být obscénní; (f) obsahovat žádné viry, trójské koně, červy, časované bomby, programy typu cancelbot, velikonoční vajíčka nebo jiné postupy počítačového programování, které mohou poškodit, škodlivě zasahovat, tajně zachytávat nebo vyvlastnit jakékoli systémy, údaje nebo osobní informace; (g) zakládat pro nás právní zodpovědnost ani zapříčinit, abychom ztratili (zcela nebo zčásti) služby našich poskytovatelů internetových služeb (ISP) nebo jiných dodavatelů a (h) odkazovat přímo nebo nepřímo na zboží nebo služby či obsahovat popisy zboží nebo služeb, které: (i) jsou zakázané podle této smlouvy, jsou souběžně nabízené k prodeji na jiných webech než Meetings.com nebo pro něž nemáte právo uzavírat smlouvy o cenách. Licence. Výhradně z důvodu, aby Meetings.com mohla využívat informace, které nám poskytnete tak, abychom neporušovali žádná práva, která můžete mít k těmto informacím, souhlasíte s tím, že nám s ohledem na vaše informace poskytujete nevýhradní, celosvětově platné, trvalé, neodvolatelné, bezplatné, sublicencovatelné (přes více stupňů) právo na uplatňování autorského práva, práva na propagaci a práva na vytváření databází (ale žádná jiná práva), která máte vůči svým informacích, a to v jakýchkoli známých nebo v současnosti neznámých médiích. Meetings.com bude používat vaše informace pouze v souladu se svými zásadami ochrany soukromí.

7. Přístup a zasahování.

Web obsahuje záhlaví pro zamezení přístupu robotům. Většina informací na webu se aktualizuje v reálném čase a patří Meetings.com nebo na ně má Meetings.com licenci od svých uživatelů nebo třetích stran. Souhlasíte s tím, že pro přístup na web nebudete používat žádné vyhledávací roboty, spidery, scrapery ani jiné automatizované prostředky za jakýmkoli účelem bez našeho výslovného písemného povolení. Kromě toho souhlasíte, že nebudete: (i) podnikat žádné kroky, které vytvářejí nebo můžou vytvářet podle našeho uvážení přehnanou nebo nepoměrně velkou zátěž na naši infrastrukturu; (ii) kopírovat, reprodukovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, distribuovat nebo veřejně zobrazovat jakýkoli obsah (kromě vašich informací) ze stránek bez předchozího výslovného písemného souhlasu Meetings.com a případné příslušné třetí strany; (iii) zasahovat nebo se pokoušet zasahovat do správného fungování webu nebo jakýchkoli činností vykonávaných na webu nebo (iv) obcházet naše záhlaví pro zamezení přístupu robotům nebo jiné prostředky, které používáme na ochranu nebo omezení přístupu na web.

8. Porušení smlouvy.

Aniž dojde k omezení jakýchkoli dalších nápravných prostředků, společnost může omezit vaši činnost, okamžitě odstranit vaše nabídky nebo zveřejněné informace, varovat naši komunitu ohledně vašich činností, vydat varování, dočasně pozastavit, na neurčito zastavit nebo zcela zrušit vaše členství a odmítnout vám poskytovat služby, jestliže: (a) porušíte tuto dohodu nebo dokumenty, které jsou do ní začleněny pomocí odkazů; (b) společnost není schopna ověřit nebo potvrdit pravost informací, které nám poskytnete, nebo (c) se společnost domnívá, že vaše činnosti mohou způsobit finanční ztrátu nebo povedou ke vzniku právní odpovědnosti pro vás, naše uživatele nebo nás samotné.

9. Soukromí.

Společnost neprodá ani nepronajme vaše osobní informace třetím stranám pro jejich marketingové účely bez vašeho výslovného souhlasu a vaše informace bude používat jenom způsobem popsaným v zásadách ochrany soukromí. Společnost vnímá ochranu soukromí uživatelů jako velmi důležitý princip v rámci komunity. Společnost jasně chápe, že vy a vaše informace jsou jedním z našich nejdůležitějších aktiv. Společnost uchovává a zpracovává vaše informace na svých počítačích umístěných v USA, které jsou chráněny fyzickými a také technickými zabezpečovacími zařízeními. Společnost využívá třetí strany, aby ověřily a potvrdily její zásady ochrany soukromí. Naše současné zásady ochrany soukromí jsou k dispozici na naší stránce s prohlášením o ochraně soukromí. Pokud nesouhlasíte s tím, aby se vaše informace tímto způsobem přenášely nebo používaly, nevyužívejte naše služby.

10. Důvěrné informace.

(a) Důvěrné informace. Informace o klientovi jsou přísně důvěrné a jsou určeny výhradně pro použití při nasmlouvání skupinových obchodů společnosti Lexyl ve vašem hotelu. Pokud váš hotel nemůže z jakéhokoli důvodu uzavřít smlouvu se skupinou, má přísný zákaz sdílet tyto důvěrné kontaktní informace o skupině nebo odkázat naše klienty na jiné hotely nebo organizace. Jakékoli pokusy o použití důvěrných informací mimo jejich zamýšlený účel je ze zákona přísně zakázáno. Jestli chce hotel odkázat klienta z jakéhokoli důvodu na svůj partnerský nebo sesterský hotel, musí jít o hotel, který je registrovaným uživatelem systému Lexyl a musí umístit nabídku na prostřednictvím online zveřejněné skupinové poptávky klienta. Pokud by hotel bez předchozího souhlasu odkázal klienta na hotel, který není registrovaným uživatelem systému Lexyl, a na základě tohoto odkázání by se uskutečnila obchodní transakce, pak musí registrovaný hotel uhradit z této transakce 10% provizi. Pokud neregistrovaný hotel není z libovolného důvodu schopen dokumentovat realizované pokoje, potom registrovaný hotel zaplatí 10 % provizi za všechny poptávané pokoje tak, jak jsou uvedeny v online poptávce klienta.

(b) Správa důvěrných informací. Každá strana souhlasí, že: (i) všechny důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím svého majitele; (ii) bude zachovávat a vyžadovat od svých zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů, aby zachovávali důvěrnost a utajení důvěrných informací druhé strany; (iii) učiní veškeré potřebné kroky, aby zajistila, že její zaměstnanci a zástupci nebudou kopírovat, nezveřejní, nebudou manipulovat, nesdělí, ani jiným způsobem nebudou používat důvěrné informace druhé strany a (iv) vrátí nebo zničí všechny kopie důvěrných informací druhé strany na žádost této druhé strany, a odškodní a ochrání majitele před škodami a náklady (včetně poplatků a nákladů právního zastoupení), které vzniknou porušením tohoto ustanovení.

(c) Výjimka z důvěrných informací. Bez ohledu na výše uvedené nebudou za důvěrné informace považovány žádné informace, které (i) jsou nebo se stanou veřejně dostupnými bez zavinění nebo opomenutí přijímací strany; (ii) majitel sdělí třetím stranám bez toho, aby tyto třetí strany nějak omezil; (iii) jsou majetkem přijímací strany bez aktuální nebo domnělé znalosti povinnosti zachovávat důvěrnost informací v čase jejich sdělení nebo před sdělením, ke kterému došlo podle této dohody; (iv) přijímací straně sdělí třetí strana, která nemá povinnost zachovávat důvěrný ráz těchto informací; (v) jsou vypracovány nezávisle bez přístupu k důvěrným informacím sdělující strany nebo odkazu na ně nebo (vi) jsou osvobozeny od důvěrného zacházení písemným souhlasem sdělující strany.

11. Žádná záruka.

SPOLEČNOST, JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI A DODAVATELÉ POSKYTUJÍ NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY TAK, „JAK JSOU“ A BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ. MEETINGS.COM, NAŠE DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI A DODAVATELÉ VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VLASTNICKÉHO NÁROKU, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. Některé státy nepovolují zřeknutí se předpokládaných záruk, takže výše uvedené zřeknutí se vás nemusí týkat. Tato záruka vám zaručuje konkrétní zákonná práva a můžete mít také další zákonná práva, která se liší stát od státu.

12. Omezení odpovědnosti.

SPOLEČNOST, JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO NAŠI DODAVATELÉ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA UŠLÝ ZISK NEBO ZA KONKRÉTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKAJÍCÍ V SOUVISLOSTI S NAŠÍM WEBEM, NAŠIMI SLUŽBAMI NEBO TOUTO SMLOUVOU (BEZ OHLEDU NA ZPŮSOB VZNIKU, VČETNĚ NEDBALOSTI).

13. Odškodnění.

Souhlasíte, že odškodníte a ochráníte nás a (případně) naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené entity, vedoucí pracovníky, ředitele, zástupce a zaměstnance před jakýmkoli nárokem nebo požadavkem, včetně odůvodněných nákladů právního zastoupení, vznesenými jakoukoli třetí stranou kvůli vašemu porušení této smlouvy nebo dokumentů, které jsou do ní začleněny pomocí odkazů, nebo vaším porušením jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany, nebo v souvislosti s takovýmto porušením.

14. Dodržování právních předpisů.

Musíte dodržovat všechny příslušné národní a mezinárodní zákony, nařízení, předpisy a směrnice vztahující se na vaše využívání našich služeb a vaše podávání nabídek nebo zveřejňování poptávek skupin.

15. Všeobecná ustanovení.

Společnost nezaručuje trvalý, nepřerušovaný ani bezpečný přístup k našim službám a provoz webu může být narušen různými faktory mimo naší kontrolu. Pokud se kterékoli ustanovení této dohody bude považovat za neplatné nebo nevymahatelné, bude staženo a zbývající ustanovení zůstanou v platnosti.

Rozhodné právo.

Tato smlouva a všechny transakce na jejím základě budou podléhat zákonům státu Florida a v souladu s nimi budou interpretovány, vykládány, vymáhány a realizovány, a to bez ohledu na případné rozpory v právních zásadách.

Fórum pro soudní řízení.

Pokud není výslovně uvedeno jinak níže v tomto oddíle, jakékoli právní spory nebo řízení, které vyplývají z této smlouvy nebo transakcí touto smlouvou upravovaných, nebo které se k těmto vztahují (dále jen „soudní řízení“), budou podány výhradně v okrese Palm Beach County státu Florida a každá strana souhlasí s výlučnou pravomocí těchto soudů (jakož i příslušných odvolacích soudů) při všech těchto soudních řízeních a vzdává se jakéhokoli nároku na aplikaci výhrady forum non conveniens v souvislosti s nimi a námitky proti místu konání v nich zakotvené. Rozhodnutí takových soudních řízení mohou být každé straně doručena kdekoli na světě bez ohledu na to, zda to je ve státu Florida nebo mimo něj. Výše uvedená volba soudu nebude bránit vymáhání plnění jakéhokoli rozsudku dosaženého u tohoto soudu nebo na jiném příslušném fóru. Všechny strany, které poruší tuto smlouvu, budou zodpovědné za uhrazení poplatků a nákladů právního zastoupení společnosti HotelPlanner.com.

ODPOVĚDNOST A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI:

Meetings.com obstará služby popsané na těchto stránkách, kromě jiného včetně ubytování, které poskytují hoteliéři, kteří jsou nezávislými smluvními stranami a nikoli zástupci, zaměstnanci, partnery ani společnými podniky společnosti. Lexyl Travel Technologies, LLC poskytuje prostor pro vyjednávání pro tyto skupinové cestovní služby výhradně pro potřeby společností, které tyto služby poskytují. Tyto smluvní služby vztahující se na vyjednávání podléhají všem podmínkám příslušných dodavatelů (některé z nich mohou omezit nebo vyloučit odpovědnost dodavatele). Lexyl Travel Technologies, LLC nebude odpovědná za žádnou ztrátu nebo škodu na majetku, ani za smrt nebo zranění osob v důsledku jednání nebo opomenutí kteréhokoli dodavatele poskytujícího produkt nebo službu ani jiné osoby nebo subjektu ani zapříčiněné stávkou, válkou, povětrnostními podmínkami, vyšší mocí, karanténou, nemocí, vládním omezením nebo předpisem, nebo jinou příčinou mimo kontrolu Meetings.com. Cestující se výslovně vzdává všech práv, které může mít vůči Meetings.com v souvislosti s výše uvedeným. Meetings.com nebude za žádných okolností chápána jako přepravce na základě smlouvy o bezpečné přepravě cestujícího nebo jeho zavazadel a osobních věcí. Rozumí se a je dohodnuto, že Meetings.com bude za všech okolností jednat v postavení nezávislého dodavatele a nikoli jako zaměstnanec, parter, zástupce, společný podnik nebo nadřízený zprostředkovatele služeb cestovního ruchu, koordinátora skupiny či hotelu.

Meetings.com ani spolupracující organizace nebudou odpovídat za žádné zrušení nebo jednání kteréhokoli jiného poskytovatele služeb, za změnu nebo výměnu hotelu nebo za jiné osoby poskytující jakékoli služby a ubytování cestujícím. Dále nebudou zodpovídat za ztrátu ani poškození zavazadel nebo majetku, za zranění, nemoc nebo smrt ani za jakékoli škody nebo nároky jakéhokoli druhu vyplývající z jednání, chyb, opomenutí, nedodržení nebo nedbalosti jakékoli osoby, která není přímým zaměstnancem společnosti Meetings.com. Přepravci, hotely a jiní dodavatelé, kteří poskytují služby, jsou nezávislými smluvními stranami a nejsou zástupci, zaměstnanci ani pracovníky Lexyl Travel Technologies, LLC. Lexyl Travel Technologies, LLC není odpovědná za žádné trestní jednání třetích stran. V žádném případě nebude Lexyl Travel Technologies, LLC mít žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu.

Lexyl Travel Technologies, LLC neposkytuje žádné záruky, garance ani tvrzení jakéhokoli druhu, a to ani předpokládané, vyplývající ze zákona či jinak, včetně jakékoli předpokládané záruky prodejnosti nebo vhodnosti na konkrétní účel, ani jakékoli předpokládané záruky vyplývající z plnění, obchodování nebo zvyklostí obchodu.

Odhad rabatu ve vašem komentáři pro danou nabídku vychází z plného/celkového počtu poptávaných pokojů za konkrétní částku nabídky hotelu. Rabat se vyplatí pouze za realizované/použité a zdokumentované pokoje. Rabat se může měnit na základě realizovaného počtu rezervovaných pokojonocí nebo dle dokumentace ve formě stvrzenek nebo potvrzeného seznamu skupin. Zprostředkovatelé služeb cestovního ruchu nejsou způsobilí pro žádné rabaty.

Vynakládáme maximální úsilí na zajištění přesnosti webu v okamžiku zveřejnění; Meetings.com však nemůže nést odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby, za změnu produktů či za změny obsahu na webu.

TĚLESNÉ POSTIŽENÍ: Hotely nemusí mít vhodné speciální služby a zařízení pro ubytování všech osob s postižením nebo speciálními potřebami. Doporučujeme všem, kteří vyžadují garantované ubytování pro osoby s postižením nebo speciálními potřebami, aby komunikovali přímo s hotelem.

Web, včetně těchto obchodních podmínek, představuje celou smlouvu mezi zprostředkovateli služeb cestovního ruchu, koordinátory skupiny, velkoobchodníky, individuálními rezervujícími stranami, hotely, jakýmikoli jinými dodavateli služeb cestovního ruchu a společností Lexyl Travel Technologies, LLC.

Všechny skupinové smlouvy se musí uzavřít s Meetings.com nebo přímo s klientem. Pokud se smlouva uzavře přímo s klientem, musí být Meetings.com uváděna v kopii na veškeré smluvní komunikaci.

Pro automaticky podávané nabídky, závisejí skupiny s 5 nebo více pokoji na jednu nebo více nocí na dostupnosti a mohou se na ně vztahovat zvláštní podmínky pro zrušení. Ceny a dostupnost podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Jakákoli strana využívající systém Meetings.com podvodným způsobem bude pokutována částkou ve výši 10 000 USD. Podvodné používání zahrnuje mimo jiné falešné žádosti o rezervaci, techniky nalákání a následné změny cen nebo nepravdivé uživatelské informace jakéhokoli druhu. Porušení bude postihováno maximálními zákonnými sazbami.

Vrácení peněz na kreditní karty

Vy, uživatel, můžete reklamovat provedené platby u společností, které vydaly kreditní karty („vrácení peněz“). Budete-li mít otázku o platbě na výpisu pro svou kreditní kartu, doporučujeme vám, abyste zavolali společnosti Lexyl předtím, než budete platbu reklamovat u společnosti, která vydala kreditní kartu, a případné otázky nebo problémy ohledně plateb probrali s námi. Společnost Lexyl s vámi bude na řešení otázek spolupracovat. Společnost Lexyl si vyhrazuje právo nesouhlasit s případným vrácením peněz, pokud se domnívá, že je nepřístojné, jak je blíže popsáno v dalším textu. Společnost Lexyl si dále vyhrazuje právo zrušit libovolnou rezervaci v případě vrácení peněz v souvislosti s ní.

Využitím naší služby k vytvoření rezervace u dodavatele přijímáte příslušné podmínky zrušení daného dodavatele a souhlasíte s nimi. Podmínky zrušení jsou pro každou rezervaci vždy k dispozici na našem webu. Upozorňujeme, že některé ceny nebo zvláštní nabídky neumožňují zrušení ani změnu. Společnost Lexyl považuje dále uvedené scénáře vrácení peněz za nepřístojné a vyhrazuje si právo vyšetřit a odmítnout nároky na vrácení peněz a získat náhradu nákladů spojených s takovými nároky na vrácení peněz od vás, uživatele:

  • Vrácení peněz z nezrušitelných rezervací v případě, že společnost Lexyl nebo dodavatel nemohou poskytnout refundaci bez ohledu na to, zda je rezervace využita;
  • Vrácení peněz z plateb autorizovaných příbuznými, přáteli, společníky nebo jinými třetími stranami s přímým přístupem k vám, uživateli, kreditní kartě;
  • Vrácení peněz vzhledem k neschopnosti dodavatele dodat produkt nebo realizovat službu způsobem, který odpovídá popisu tohoto produktu od dodavatele;
  • Vrácení peněz následkem zásahu vyšší moci nebo jiných okolností, které jsou mimo kontrolu služby HotelPlanner.com nebo jejích poboček.

Copyright © 2003-2021 Lexyl Travel Technologies, LLC. Všechna práva vyhrazena. Podmínky používání | Soukromí | Cookies